tvfranchising.pl Twój biznes zaczyna się tutaj
Katalog franczyzodawców

Regulamin

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Portalu ( dalej zwany „Regulaminem” ) ustala prawa, organizację i porządek

w procesie korzystania z usług Portalu pod adresem: Franczyza.pro oraz związane z tym prawa i obowiązki.

 

§ 2

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują wszystkich Użytkowników

i Klientów Portalu ( zwanych dalej „ Użytkownikami” ).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa.

 

 

Rozdział II

 

Postanowienia szczególne

 

§ 3

1. Poprzez korzystanie z usług portalu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:

   zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

  wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Prezentację przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Prezentacji przez Portal. Przedmiotem upublicznienia nie mogą być wszelkie dane poufne przekazywane między Administratorem Portalu,

a Użytkownikiem, w szczególności stanowiące tajemnicę handlową uzgodnioną miedzy stronami.

   wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Portal wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Prezentacji lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu; 

wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Portal w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja ta może odbywać się tylko w sposób uzgodniony między stronami w ramach Prezentacji i jej szeroko rozumianej reklamy rynkowej. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Portalowi na udostępnianie danych osobowych renomowanym partnerom biznesowym Portalu

w celach określonych powyżej;

 

§ 4

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Portalu

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Portal zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Portalu lub bezpośrednio przez Portal.

 

§ 5

Portal zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Wyłączenie Portalu, opisane

w zdaniu poprzednim, zostanie uwzględnione w rozliczeniach z Użytkownikami.

 

§ 6

1. Portal, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem i niepożądane działania osób trzecich, dokonywane przez wyżej wymienione te osoby, a także za pobieranie zdjęć

z Portalu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.

2. Portal, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Portalu, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych przez użytkowników w systemach Serwisu spowodowanych awarią sprzętu, Internetu lub na skutek działania osób trzecich.

 

§ 7

Portal zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników.

 

§ 8

1. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na szkodę lub obciążenie Serwisu pod adresem: www.TVFRANCZYZA.PL

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych

z Portalem. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami.

3. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.TVFRANCZYZA poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne.

4. Portal, nigdy nie udostępnia danych osobowych oraz handlowych swoich użytkowników bez ich zgody z wyjątkiem rzadkich przypadków, np: po otrzymaniu uprawnionego żądania prawnego.

 

§ 9

Rejestrując się w Portalu Użytkownik oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu od Administratora Portalu lub od innych przedsiębiorców na podstawie zawartych przez nich umów z Właścicielem Portalu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział III

 

Przepisy końcowe

 

§ 10

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.

2. Zmiana unormowań Regulaminu może być dokonana o czym Portal niezwłocznie zawiadamia Użytkowników i Klientów w sposób pisemny lub drogą elektroniczną na wskazane adresy.

3. Portal w każdym czasie udostępnia Regulamin na stronie pod adresem: TV FRANCZYZA i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.

 

§ 11

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia tj. zamieszczenia na stronie internetowej Portalu pod adresem: Franczyza.PL

 
 
 

{anchor-partners}
{anchor-zaplecze}

wykonanie: